'Krav ved problemskabende adfærd'

28. apr. 2020

Krav ved problemskabende adfærd

Jane Sterup, pædagogisk vejleder

Krav er ofte et ”fyord” når der tales om autisme, og særligt når der er problemadfærd involveret, men kan der overhovedet ske udvikling, hvis der ikke bliver stillet krav?

Børn og unge med ASF, der endnu ikke har tillært sig strategier og de sociale spilleregler, har of-te en uhensigtsmæssig adfærd, hvad enten det er udadvendt eller indadvendt.

I skoleregi og andre steder kan de hurtigt få etiketten adfærdsvanskelige, uopdragne, ukoncen-trerede, dovne, osv. Til fælles har disse børn og unge nogle kognitive udfordringer, der kan med-virker til, at de reagere uhensigtsmæssigt og med problemskabende adfærd, hvilket påvirker de-res generelle indlæring og sociale liv.

Med 14 års erfaring med specialskoleelever med ASF og ADHD i Faxe kommune, arbejdes der ud fra tesen; ”Børn gør det godt, når de kan”. Med denne tese er forståelsen for den problem-skabende adfærd og tilgangen til eleverne afgørende, når der skal stilles krav og eleverne skal udvikle sig.

For at minimere at børn og unge reagerer med uhensigtsmæssig adfærd, undgåelsesadfærd eller affektudbrud må der skabes ro i deres nervesystemer gennem støtte, følelsesmæssig afstemning og stilladsering af de højere kognitive funktioner. Med afsæt i neuropsykologiske principper og metoder skabes en forståelsesramme for eleverne, hvor der tages afsæt i deres nærmeste udvik-lingszone, som der kan stilles små krav efter. Dette resulterer i små succesoplevelser, der kan bi-drage til en mere hensigtsmæssig adfærd, som f.eks. mindre undgåelsesadfærd eller mindre ud-adreagerende adfærd.